ถวายมุทิตาสักการะ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา ๒๕๖๕

0
24

ผู้บริหาร​ บุคลากร​ วิทเขตนครราชสีมา​ ถวายมุทิตาสักการะ​ พระครู​ศรีปริยัติ​วิสุทธิ์, ดร.​ รองเจ้าคณะ​จังหวัด​นครราชสีมา​ เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย​แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง​ “รองอธิการบดี​วิทยาเขต​นครราชสีมา มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​กร​ณ​ราช​วิทยาลัย​” (คำสั่งที่ ๑๑๐๐/๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยาบยน พ.ศ.๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

วันที่​ ๖​ กันยายน​ ๒๕๖๕​ เวลา​ ๐๙.๐๐​ น.​

ณ​ ห้องประชุมพระราชสังวร​ญาณ​(พุธ​ ฐานิโย)​

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา