การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์ มจร.โคราช

0
22

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

        นำโดย รศ.ดร.สุรพงษ์ คงสัตย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำนิสิตมาการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ มจร.ขอบแก่น ซึ่งได้รับรางวัล ดังนี้ ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล  รางวัลที่ 2ได้รางวัลที่ 3 อย่างละ 1 รางวัล