โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการอบรมพระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ ประจำปี ๒๕๖๓ สำนักวิชาการ วิทยาเขตนครราชสีมา และคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครราชสีมา ร่วมกับ วัดบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการอบรม พระสังฆาธิการเพื่ออนุรักษ์ศาสนวัตถุ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ วัดบ้านเสมา ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พระสังฆาธิการ และผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศาสนวัตถุ ต่อยอดผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ศาสนวัตถุ คัมภีร์โบราณ และเป็นการอนุรักษ์คัมภีร์โบราณด้านพุทธศาสนา โดยกิจกรรมที่จัดแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ ๑. กิจกรรมการดำเนินงานงานภาคปฏิบัติโดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บอนุรักษ์ศาสนวัตถุ คัมภีร์โบราณ วัดบ้านเสมาให้ถูกต้องและเป็นระบบ โดยการจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นการต่อยอดงานวิจัย ของ ท่าน ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าอาวาสวัดบ้านเสมา, คณะสงฆ์ พระสังฆาธิการในเขตอำเภอขามสะแกแสง ตลอดจนคณะครูอาจารย์ และผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตวัดบ้านเสมา ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และถือเป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนวัตถุ คัมภีร์โบราณ ที่มีอยู่ภายในวัดได้อย่างถูกต้อง

0
88

1ดาวน์โหลด

File Description File size Downloads
pdfโครงการอบรมพระสังฆาธิการฯ_on web 211 KB 74
pdfภาพประกอบ 5 MB 63