อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

0
407

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน สกอ.

อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ MCU-GET สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาณ ห้อง

 บี ๒๐๓ (B 203) ชั้น  ๒ อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์ (อาคาร C)

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑