วิทยาเขตนครราชสีมา จัดอบรมโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมอบรมโครงการจัดทำระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ เรื่องเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน จัดโดยสำนักวิชาการ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร. ผอ.สำนักวิชาการ ประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่๑๖ -๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ.อาคารเรียนคอมพิวเตอร์ เอ ๓๐๑ ชั้น ๓ ณ.มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา จำนวนทั้งหมด ๒๓ เว็บไซต์ส่วนงาน

ตนครราชสีมา จำนวนทั้งหมด 23 เว็บไซต์ส่วนงาน