วันอังคาร, กันยายน 17, 2019

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

อธิการบดี

พระราชสีมาภรณ์

รองอธิการบดี

พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.

รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครูสังวราภิรักษ์.ผศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นายคม ณีสูงเนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระครูปริยัติธรรมานุศาสน์

ผู้อำนวยการส่วนสำนักงานวิทยาลัย