งานบริการอินเทอร์เน็ต

wifi2

ห้องบริการอินเทอร์เน็ต

มจร.โคราชร่วมกับโครงการศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อพ่อหลวง (บ้านหัวถนน)
ให้บริการนิสิตและประชาชนทั่วไปสืบค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา
ในวันและเวลาทำการ  09.00 น.  –   17.00 น.

page