วันศุกร์, มีนาคม 22, 2019

สำนักงานวิทยาเขต

นายคม ณีสูงเนิน

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

นางสาวเขมิกา ทองอารีกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา

ดร.ศุภณัฐ เจริญสุข

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางทัศนนันท์ ภูมิสุข

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

พระสีหราชสมาจารมุนี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวีระศักดิ์ ตะไลกลาง

นักจัดการงานทั่วไป

นส.เบญจวรรณ์ เทียนขุนทด

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นส.ชนิกุล ราชบัณฑิต

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสมจิตร ไขโพธิ์

นักการภารโรง

นางชิด อ้นมะเริง

นักการภารโรง

นางสังวาลย์ ปาจิต

นักการภารโรง

นางสำรวย กองมะเริง

นักการภารโรง

สำนักวิชาการ

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

_____________________

____________________

พระครูปลัดวินัย วชิรญาโณ

นักจัดการงานทั่วไป

นางวาสนา เถาว์พุดซา

บรรณารักษ์

นางมุกดา ป้อมหิน

บรรณารักษ์

นายวรนุช แบบนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายคำนวน ไทยอัฐวิถี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

วิทยาลัยสงฆ์

พระเมธีสุตาภรณ์, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์

พระครูสังวราภิรักษ์, ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระสมุห์วีระชน อุตฺตโร

นักจัดการงานทั่วไป

นายณัฐพนธ์ เบ้าคำ

นักจัดการงานทั่วไป

นายเกรียงไกร พินยารัก

นักจัดการงานทั่วไป

นายวรนุช แบบนา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา