รองอธิการบดี

พระราชสีมาภรณ์
(วันชัย  กนฺตจารี)
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา