หน้าหลัก

วิทยาเขตนครราชสีมา อบรมโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมอบรมโครงการ

คลังรูปภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561

ตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเ

วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ไ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีทำงานแบบ Best Practice

วิธี ทำงานที่เป็น best practice คือ วิธีทำงานที่เกิดผลง

การจัดการความรู้ กับ องค์กรเรียนรู้

การ จัดการความรู้ กับองค์กรเรียนรู้ เป็น 2 หน้า ของเหรี

หลักการสำคัญ 4 ประการของการจัดการความรู้

ให้คนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทำงานร่วมกันอย่างสร้