วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้นำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561ในงานวันบุรพาจารย์และวันจัดการความรู้ประจำปี2561 วันที่ 18 ก.ค.2561 ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย ได้รับรางวัล 2 เรื่องดังนี้

1)การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลผลงาน “ดีเด่น ”

2)การบริการสู่ความเป็นเลิศ(สำนักวิชาการ)ได้รับรางวัลผลงาน “มาตรฐาน”