Author name: การจัดการความรู้ มจร โคราช

วิทยาเขตนครราชสีมา อบรมโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครราชสีมา ร่วมอบรมโครงการ …

วิทยาเขตนครราชสีมา อบรมโครงการจัดทำระบบเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็ปไซต์ของส่วนงาน Read More »

คลังรูปภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561

ตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเ …

คลังรูปภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561 Read More »

วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย “ดีเด่น”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ไ …

วิทยาเขตนครราชสีมา ได้รับรางวัลการจัดการความรู้(KM)ด้านการวิจัย “ดีเด่น” Read More »