คลังรูปภาพ วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561

ตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นำเสนอผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้(KM)ประจำปี 2561ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จำนวน 2 เรื่องดังนี้

1)การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ ได้รับรางวัลผลงาน “ดีเด่น ”

2)การบริการสู่ความเป็นเลิศ(สำนักวิชาการ)ได้รับรางวัลผลงาน “มาตรฐาน”