ผู้บริหารและบุคลากร

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตนครราชสีมา