การสร้างแผนภูมิรูปภาพแบบวงกลม

12011

การสร้างแผนภูมิรูปภาพแบบวงกลมเพื่อสรุปการประเมิน
(โปรแกรมที่รองรับ Word 2007, 2010, 2013, 2016)

การสร้างแผนภูมิรูปภาพวงกลมเพื่อแสดงข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เช่น สถานภาพ อายุ เพศ 

1. ที่โปรแกรม Word ให้คลิกแท็บเมนู แทรก จากนั้นเลือก แผนภูมิ
2016-02-29_14-12-08

2. เลือกเมนูกลุ่มด้านข้างที่ แผนภูมิวงกลม จากนั้นเลือกรูปแบบแผนภูมิรูปภาพที่ต้องการ
2016-02-29_14-14-35

3.จากนั้นจะปรากฏตาราง Excel ขึ้นมาให้คลิกที่มุมล่างสุดทางขวาและลากลงขยายตามหัวข้อที่เราต้องการ

2016-02-29_14-19-41

4.กรณี ตัวอย่าง การสรุปข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จากข้อมูล สถานภาพ เพศชาย เพศหญิง และบรรพชิต จะได้ตัวอย่างของตารางใน Excel ดังนี้

2016-02-29_14-39-49

5.ปิดหน้าจอ excel ลง จากนั้นจะได้แผนภูมิรูปภาพที่ต้องการ ดังตัวอย่างนี้

2016-02-29_14-41-34

6.ดับเบิ้ลคลิกที่แผนภูมิรูปภาพ จากนั้นไปที่เมนู สไตล์แผนภูมิ เพื่อเลือกรูปแบบเมนูที่ต้องการ (แนะนำรูปแบบที่มี ร้อยละกำกับ) ดังตัวอย่าง

2016-02-29_14-44-30

7.จะได้แผนภูมิรูปภาพวงกลมดังตัวอย่าง

2016-02-29_14-49-35

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างแผนภูมิวงกลม