คู่มือการดูผลการประเมินการสอนการสอนสำหรับอาจารย์

1495

คู่มือการดูผลการประเมินการสอนการสอนสำหรับอาจารย์

0.เข้าเว็บไซต์ทะเบียนออนไลน์ของ มจร. ที่นี่
https://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp

1.ใส่รหัสประจำตัวที่ได้มาจากฝ่ายทะเบียน

2.ใส่รหัสผ่านที่ได้มาจากฝ่ายทะเบียน แล้วคลิก “ตรวจสอบ

2015-10-29_21-10-41

3. จากนั้นไปที่เมนูฝั่งซ้ายคลิกเลือกเมนู “ผลการประเมินโดยนศ.

2015-10-29_22-12-59

4. เลือกเทอมและปีการศึกษาที่ต้องการดู (ปกติจะแสดงปีการศึกปัจจุบันอยู่แล้ว) ซึ่งระบบจะแสดงรายวิชาแยกย่อยตามห้องเรียนของนิสิต และจะแสดงให้เห็นภาพรวมของการประเมิน เช่น จำนวนนิสิตลงทะเบียน จำนวนผู้เข้าประเมิน  ค่าเฉลี่ยการประเมิน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) เป็นต้น

5. หากต้องการทราบรายละเอียด ให้คลิกตามรูปภาพในหมายเลข 5 ที่คำว่า “แสดงรายละเอียด

2015-10-29_22-13-57

6. จะปรากฎรายละเอียดการประเมินในรายวิชาและห้องนั้น ๆ ดังตัวอย่าง ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานรายวิชา/คะแนนในแต่ล่ะรายการที่ประเมิน/ข้อเสนอแนะ

2015-10-29_22-19-27

2015-10-29_22-19-46

“จบตัวอย่างการดูผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต”
“ขอบคุณครับ”
NOVice_03_SawadD-cir