Author name: บัณฑิตศึกษา

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ …

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More »

ประกาศเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโทและเอก

ประกาศเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการส …

ประกาศเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโทและเอก Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก) ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก) ระดับปริญญา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก) ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบแรก)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน (รอบแรก) ระดั …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบแรก) Read More »

เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

เปิดรับสมัครนิสิต  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรพุทธศาส …

เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา Read More »

ประกาศบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศนัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ประกาศบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศน …

ประกาศบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ประกาศนัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 The 5th National and the 3rd International Conferences 2018

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน The King’ …

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 The 5th National and the 3rd International Conferences 2018 Read More »

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ …

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง นัดสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ Read More »

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิ …

ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Read More »

Scroll to Top