บทความวิจัย

บทความวิจัยคณาจารย์ ผู้วิจัย
๑.การประเมินผลการบริการวิชาการแก่สังคม สถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร., พระครูสังวราภิรักษ์,ผศ.ดร.,
ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน, ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ และผศ.ดร.ธวัศชา เดชสุภา
๒.คัมภีร์วินัยวินิจฉัยและอุตตรวินิจฉัย : การแปลและศึกษาวิเคราะห์  ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน

 

Scroll to Top