มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

419 บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-924556, 044-924557 ,044264560

 
 
พระมหาสุพร  รกฺขิตธมฺโม : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระครูสังฆรักษ์สมจิต  พุทฺธวิริโย : ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
พระครูสังวราภิรักษ์,ดร. : รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
พระปัญญาวรวัฒน์  สิริภทฺโท , ดร : รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ดร.พรเศรษฐี  วุฒิปัญญาอิสกุล : หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
นายอัมพร  เจือจันทร์ : หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 
สำนักงานวิทยาเขต
นายวีระศักด์  ตะไลกลาง : หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
นางสาวเขมิกา  ทองอารีกูล : หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ
นายศุภณัฐ เจริญสุข : นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ,อาจารย์สอน
นางสาวชนิดา  ราชบัณฑิต : เจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ,การเงินการบัญชี
 
สำนักวิชาการ
นางวาสนา  เถาว์พุดซา : หัวหน้าฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ , บรรณารักษ์ห้องสมุด
นางมุกดา  ป้อมหิน : หัวหน้าฝ่ายวิจัย, บรรณารักษ์ห้องสมุด
นายคำนวณ  ไทยอัฐวิถี : งานทะเบียน
นายวรนุช  แบบนา : งานโสตทัศนูปกรณ์
นางสาวนันทพร  ดิษฐ์กิ่ง : งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
วิทยาลัยสงฆ์
พระมหาเกรียงไกร  กิตฺติเมธี : เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิต
 
อาจารย์
พระสวาท  ธมฺมรโส
ดร.เสรี ศรีงาม
ดร.เสฐียร  ทั่งทองมะดัน
นายประพันธ์  นึกกระโทก
ฯลฯ