ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก)
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2561

Scroll to Top