ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ดร.สิรภพ สวนดง

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.

ดร.เสรี ศรีงาม

ดร.ประวิทย์ บุญใจ

ดร.สงวน หล้าโพนทัน

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ดร.สิรภพ สวนดง

ดร.สงวน หล้าโพนทัน

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ผศ.ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร.