ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

******************

         ตามที่บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา  ได้รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังที่ทราบแล้วนั้น

          บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ห้องสอบและที่นั่งสอบ สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดังนี้

Scroll to Top