กิจกรรมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาเวสสันดรชาดก

กิจกรรมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาเวสสันดรชาดก

 

                                                                                      โดย อาจารย์อัมพร เจือจันทร์

                                                                                      หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

 

โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เป็นโครงการที่ต่อเนื่องและจัดมาค่อนข้างยาวนาน จนตกผลึกเป็นโครงการที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดขายของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยยึดหลัก ๑ โครงการ ๑ บูรณาการ ซึ่งมีการจัดทำโครงการในลักษณะที่มีกิจกรรมหลายๆ อย่างร่วมอยู่ในโครงการนี้ ทั้งเรื่องบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพนิสิต

ในอดีตนั้น กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้จัดอยู่เป็นประจำในช่วงปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ต่อมีเกิดมีปัญหาขัดข้องบางประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชี้แจงรายรับรายจ่าย การกระทบต่อเวลาในการปฏิบัติธรรมของนิสิต จึงทำให้กิจกรรมนี้ล้มหายไป แต่เนื่องจากการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชิติที่วิทยาเขตนครราชสีมานั้น นิสิตที่จัดเตรียมสถานที่ส่วนใหญ่ก็เป็นนิสิตจากคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ความสามารถหรือศักยภาพในเรื่องเทศน์มหาชาติยังคงอยู่จึงมีความคิดในการต่อยอดกิจกรรมเทศน์มหาชาติให้มีความเป็นครุศาสตร์มากขึ้น จึงได้วางแผนจัดเป็นโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติขึ้น

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ได้เริ่มจัดโครงการนี้เป็นครั้งแรก ที่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โดยมีพระจีรานุวัฒน์ อตฺตานุรกฺโข นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ เป็นผู้ประสานงาน โดยครั้งนั้นได้ให้นิสิตคณะครุศาสตร์ทั้งหมดไปช่วยจัดเตรียมสถานที่ และดำเนินการจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วย ส่วนกิจกรรมในวันนั้นในช่วงภาคเช้า เป็นกิจกรรมจัดศูนย์การเรียนรู้ และภาคบ่ายเป็นการฟังเทศน์มหาชาติ มีนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ๓ โรงเรียน คือโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย และโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ ได้จัดโครงการนี้ที่โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมเป็นครั้งที่ ๒ โดยมีพระจีรานุวัฒน์ อตฺตานุรกฺโข นิสิตปฏิบัติศาสนกิจคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๕ เป็นผู้ประสานงาน โดยครั้งนี้เรื่องจัดสถานที่เป็นเรื่องของทางโรงเรียน นิสิตคณะครุศาสตร์รับผิดชอบในส่วนของการจัดศูนย์การเรียนรู้เท่านั้น โดยนำข้อบกพร่องเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางปรับปรุงให้กิจกรรมนี้ดีขึ้นกว่าเดิม นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม ๓ โรงเรียน คือโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย และโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติไม่ได้จัดทำ เนื่องจากผู้บริหารไม่เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมแบบนี้ เห็นควรที่จะจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ บ้าง เลยขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมเรื่องนี้ไป และที่สำคัญคือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ ก็พลอยไม่ได้จัดไปด้วย เพราะงบประมาณที่ได้รับในกิจกรรมเสริมหลักสูตรปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ถูกใช้ทำกิจกรรมด้านอื่นๆ ไปแล้ว

ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกก็ได้กลับคืนมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นจัดที่วัด แล้วให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้ โดยจัดที่วัดดอนโบสถ์ อำเภอโนนไทย มีพระมหาประพันธ์ อาภาธโร นิสิตคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ เป็นผู้ประสานงาน โดยนิสิตคณะครุศาสตร์ทั้งหมดช่วยในเรื่องการจัดสถานที่ และจัดศูนย์การเรียนรู้ด้วย กิจกรรมยังคงเป็นรูปแบบเดิมคือภาคเช้าจัดศูนย์การเรียนรู้ ภาคบ่ายเป็นการฟังเทศน์มหาชาติ (แต่การเทศน์ก็เริ่มตั้งแต่เช้า)   มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านด่านกรงกางและโรงเรียนศิริบ้านไร่เข้าร่วมกิจกรรม

 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนก็ได้จัดโครงการนี้ที่วัดห้วยจระเข้ อำเภอด่านขุนทด โดยกำหนดให้นิสิตปี ๑ และ ๒ เป็นผู้จัดทำกิจกรรมนี้ โดยอาศัยรูปแบบการจัดกิจกรรมเหมือนปีที่แล้วที่จัด ณ วัดดอนโบสถ์ อำเภอโนนไทย ได้นักเรียนจากโรงเรียนห้วยจระเข้เข้าร่วมกิจกรรม และได้แนวทางการดำเนินโครงการที่สำคัญคือ โครงการนี้เน้นนิสิตที่ปี ๑ และ ๒ และแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น ๓ เรื่อง คือ ประวัติมหาวิทยาลัย ประเพณีเทศน์มหาชาติ และเวสสันดรชาดก อันเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในปีต่อๆ มา

 

ในฉบับหน้าพบกับโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และเทศน์มหาชาติต่อครับ