เสวนาครุศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

  • แจ้งให้นิสิตคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าอบรมเสวนาครุศาสตร์ วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ลงทะเบียนรายชื่อ 9.00 น. ห้องประชุมอาคารพระเทพวิทยาคม