อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

kru

นายอัมพร เจือจันทร์
ศน.บ.(ปรัชญา),ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

นายพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน
นธ.เอก,พธ.บ.,ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
หัวหน้าสาขาวิชาบริหารการศึกษาและกิจการคณะสงฆ์

ผศ.ปฏิภาณ์ ขาขุนทด
นธ.เอก, ปธ.๗, พธ.บ.(ปรัชญา), ค.ม.เทคโนโลยและสื่อสารการศึกษา

นายเฉลิม เขื่อนทองหลาง
นธ.เอก, ปธ.๓, พธ.บ.(บริหารการศึกษา), ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)