บทความวิทยานิพนธ์

บทความสาขาวิชาพระพุทธศาสนา นิสิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
วิเคราะห์พุทธวิธีในการสอนเรื่องเมตตา นายภาณุวัฒน์ เกิดโชติ, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ศึกษาแนวคิดเรื่องปุพพเปตพลีตามแนวพุทธศาสนาเถรวาท พระครูจิรธรรมนุกูล(ธมฺมงฺกโร/โฉมจังหรีด), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องทานในพระเวสสันดรที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย พระครูใบฎีกากิตติพงษ์ ฐิตเมธี (วรรณุรักษ์), ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์
การศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระโพธิวรญาณ (เขียว สนฺตจิตฺโต) พระครูปริยัติชัยธรรม, ดร.สิรภพ สวนดง
ศึกษาแนวคิดเรื่องปาฏิหาริย์เพื่อเป็นสื่อเข้าถึงธรรม พระครูปริยัติธรรมชัย (ด่านกระโทก), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
ศึกษาหลักพุทธธรรมในประเพณีฮีตสิบสองที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวภูไท บ้านก้านเหลืองดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พระครูสุมังคลกิจโกศล (ธีระศักดิ์ สุคำภำ), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
การศึกษาวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์อรัญญวาสีในสังคมไทย พระครูอรัญญจันทโชติ (องค์อาจ อุดมพันธ), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของ พระครูภาวนาสุมณฑ์ (เดช สุมโน) พระจีรศักดิ์ เทวธมฺโม (ลิ่มวัน), ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องวัดดอนบุญที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย พระชนาเมธ เตชธโร (คำมุงคุณ), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร., ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
การประยุกต์ใช้ฆราวาสธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมยุคบริโภคนิยม ของพุทธศาสนิกชนในตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พระชินกร โชติมนฺโต (คำเสียง), ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ศึกษาวิธีการสร้างวิริยะบารมีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พระตรีเพชร ปญฺญาวโร (ชัยพันธ์), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
ศึกษาวิธีการกำจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระทนงศักดิ์ จนฺทสีโล (อินตา),  ดร.เสรี ศรีงาม
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการคบกัลยาณมิตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระนฤพนธ์ มหาสกฺโก (ยิ่งวรพงศ์), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์
ความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา พระปลัดจุมพล ชุตินฺธโร (จันทร์นอก), ดร.สิรภพ สวนดง
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามคำสอนที่ปรากฏในอาฬวกสูตร พระปลัดวีระพงษ์ กิตฺติภทฺโท (สวงโท),  ดร.สิรภพ สวนดง, พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม,ดร
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมกับการปกครองรัฐตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท พระภสุ ผลญาโณ (แป้นไพศาล), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร., ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ศึกษาวิเคราะห์การดำเนินชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนาตามหลัก อปัณณกปฏิปทาสูตร พระมหาผล นาควโร (ถ้ำกลาง), ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
พุทธวิธีในการแก้ปัญหาจากการละเมิดเบญจศีลข้อที่ ๕ ในสังคมชาวพุทธไทยปัจจุบัน: กรณีศึกษาการดื่มสุรา พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส (มนตรี), ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
การศึกษาแนวทางการส่งเสรมิความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดาตามหลัก พระพุทธศาสนาเถรวาทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรยีนบ้านกุดไผ่ ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พระลพน ธมฺมรกฺขิโต (ทองภักดี), ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการประยุกต์ใช้ความกตัญญูกตเวทีในโครงการอบรมค่าย คุณธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พระวิชาญ โอภาสกโร (ถ่ายสูงเนิน), ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
การพัฒนามนุษย์ตามหลักภาวนา ๔ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระวีระยุทธ สุมงฺคโล (บุญทา), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร., ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของ พระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร พระอนนัต์ อภินนฺโท ( ผากา ), พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร., ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
ศึกษาหลักสัมมาอาชีวะเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหามิจฉาวณิชชา ในสังคมไทย พระสมุห์ประสิทธิ์ ธมฺมทินฺโน (มนช้าง), ดร.เสรี ศรีงาม
ตจปัญจกกรรมฐานในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระสามิต อินฺทปญฺโญ (พรมบุตร), ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
การศึกษารูปแบบการสร้างพุทธศิลป์ที่ปรากฏในเขต วัดหน้าพระธาตุ ตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา พระสุพจน์ ปภสฺสโร (ราชวงศ์), พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.
การศึกษาคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในประเพณีการบูชาปู่ตาของประชาชน ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พระอธิการชาลี ปคุโณ, ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
การศึกษาปฏิรูปเทสวาสในพระพุทธศาสนาเถรวาท พระอธิการมานพ อิทฺธิแตโช (นามบุตร), ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค
การประยุกต์ใช้อารักขสัมปทา เพื่อสร้างอุปนิสัยการออมทรัพย์ ของนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นางสุมณฑา จริยา, ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน
บทความสาขาวิชาปรัชญา นิสิตสาขาวิชาปรัชญา
เปรียบเทียบแนวคิดเรื่องโลกในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญากรีกสมัยโบราณ นายสุขหลาย แชมป์, ดร.เสรี ศรีงาม, พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัตถุนิยมในปรัชญาจารวากที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย พระทนงศักดิ์ มทฺทโว (ครองเมือง), พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.
การศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาของพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พระพจน์ กิตฺติปุญฺโญ (นุชกลาง), พระยุทธนา อธิจิตฺโต,ดร.
เปรียบเทียบทฤษฎีความรู้ระหว่างสำนักปรัชญานยายะกับเพลโต พระยุทธนา ปภสฺสโร, พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
วิเคราะห์การเล่นเกมส์ออนไลน์ของเด็กตามทัศนะจริยศาสตร์ของพุทธปรัชญาเถรวาท พระสมใจ อาทิจฺโจ (สารเอก), พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
วิเคราะห์หลักจริยศาสตร์ที่ปรากฏในผญาอีสาน พระสมสิด ฐานุตฺตโร (ซาเสน), ดร.เสรี ศรีงาม
การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องญาณวิทยาในคัมภีร์วิมุตติมรรค พระอธิการทรงภพ ขนฺติพโล (วงไธสง), พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.
การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องศีลธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท กับศีลธรรมของอิมมานูเอลค้านท์ พระอธิการประทีป ปิยสีโล (ศรีภิรมย์), ดร.เสรี ศรีงาม
การศึกษาแนวคิดสุนทรียศาสตร์ของปราสาทนครวัด พระโอน ปณฺณสีโล (เภง), พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ,ดร.

 

 

 

Scroll to Top