ประกาศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบแรก)

ประกาศบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (รอบแรก)
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบสัมภาษณ์ 2561

Scroll to Top