การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก เรื่อง
การบริหารธุรกิจโลจิสติกส์เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนครราชสีมา
INTEGRATED BUDDHIST LOGISTICS BUSINESS ADMINISTRATION
IN NAKHON RATCHASIMA PROVINCE
โดย ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาและ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โลจิสติกส์ในจังหวัดนครราชสีมา
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
เริ่มเวลา 15.00 น – 16.00 น
โดยผ่านระบบ ZOOM
การสนทนากลุ่ม Focus Group ของนิสิต ปริญญาเอก มิถุนายน 2565