ระดับปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ดร.สิรภพ สวนดง

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาปรัชญา

พระยุทธนา อธิจิตฺโต, ดร.

พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ, ดร.

ดร.เสรี ศรีงาม

ดร.ประวิทย์ บุญใจ

ดร.สงวน หล้าโพนทัน

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ดร.สิรภพ สวนดง

ดร.สงวน หล้าโพนทัน

ดร.กาญจนพงศ์ สุวรรณ

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

ดร.ประสพฤกษ์ รัตนยงค์

ดร.เสฐียร ทั่งทองมะดัน

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.