ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบสัมภาษณ์- ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

******************

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านการสอบสัมภาษณ์- ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔