แบบประเมินความพึงพอใจ ป.ตรี

File File size Downloads
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาการจัดการเชิงพุทธ 323 KB 185
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาการสอนภาษาไทย 319 KB 175
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาพระพุทธศาสนา 310 KB 187
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาภาษาอังกฤษ 314 KB 170
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขารัฐศาสตร์ 355 KB 184
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ 80 KB 185
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาไทย 80 KB 172
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา 80 KB 182
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ 80 KB 161
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 80 KB 160
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 114 KB 176
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 136 KB 161
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 124 KB 173
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาภาษาอักฤษ 124 KB 158
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 69 KB 177
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ 112 KB 159
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการสอนภาษาไทย 112 KB 171
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพระพุทธศาสนา 113 KB 172
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ 112 KB 168
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขารัฐศาสตร์ 112 KB 167
doc แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต 2559 62 KB 173
doc แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ 2559 104 KB 172