กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(มคอ.)