ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร

พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวนันทพร ดิษกิ่ง

นักจัดการงานทั่วไป