ข่าวงานประกันคุณภาพการศึกษา

ทีมประกันคุณภาพ มจร.วิทยาเขตนครราชสีมาโดย ดร.พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและทีมงาน จัดประชุมและอบรมให้ความรู้(workshop) แก่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรเกี่ยวกับปฏิทินการวิเคราะห์และการเขียนแผนพัฒนา(Implovement Plan)ระดับหลักสูตรและการเขียนSAR ระดับหลักสูตร ที่ห้องประชุมพระราชสังวรญาณ A 203 ในระหว่างวันที่ 27  เม.ย. – 11 พ.ค.2561เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา2560โดยสกอ.ในวันที่20-22มิ.ย.2561นี้