ขอนัดหมายติดตามงานด้านประกันคุณภาพของแต่ละสำนัก

เรื่องแจ้ง
จากงานประกันคุณภาพ
1)ขอนัดหมายติดตามงานด้านประกันคุณภาพของแต่ละสำนัก
โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ ดังนี้
วันที่ 2 พ.ค.2560 เวลา 13.00-16.00น.:สำนักวิชาการ (ดำเนินการประชุมแล้ว)

วันที่ 16 พ.ค.2560 เวลา 13.00-16.00น.:สำนักงานวิทยาเขต

วันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา13.00-16.00
วิทยาลัยสงฆ์

2)ขอนัดหมายติดตามการเขียนSAR ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่เหลือ
โดยท่านผอ.สำนักวิชาการ ดังนี้
วันที่ 3 พ.ค.2560 เวลา 13.00-16.00น.:หลักสูตรพุทธศาสนาป.ตรี ครั้งที่ 2 (ดำเนินการประชุมแล้ว)

วันที่ 8 พ.ค.2560 เวลา13.00-16.00
หลักสูตรมนุษย์ศาสตร์ ครั้งที่2

วันที่11 พ.ค.2560 เวลา 13.00-16.00 หลักสูตรหลักสูตรและการสอน ครั้งที่1

วันที่ 15 พ.ค.2560 เวลา 13.00-16.00น.
:หลักสูตรพุทธ/ปรัชญา ป.โท ครั้งที่2

วันที่18 พ.ค.2560 เวลา13.00-16.00น.:คณะรัฐศาสตร์&การจัดการเชิงพุทธ ครั้งที่2