การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร และระดับส่วนงาน โดยคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ มจร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ.อาคารเรียน 100 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
…………………………….
ภาพ/ข่าว : ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์