พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานประกันคุณภาพ ฯ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมประชุมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา