สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

  • 2 เมษายน 2560 #ความรู้ดีดีมีไว้แบ่งปัน สรุปประเด็นการบรรยายของพระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
  • และ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มจร ณ วิทยาเขตขอนแก่น
  • ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการจัดเก็บเอกสารให้สอดรับกับ SAR หลักสูตร #เครือข่ายความร่วมมือมจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สรุปโดย ดร.ฐานิดา มั่นคง