อบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ดร.

ตารางอบรมการเขียนSAR ระดับหลักสูตร โดย พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 3-7เมย.2560

  • วันที่ 3เม.ย.2560 :หลักสูตรพุทธศาสนาป.ตรี
  • วันที่ 4เม.ย.2560 :หลักสูตรมนุษยศาสตร์
  • วันที่ 5เม.ย.2560:หลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และการจัดการเชิงพุทธ
  • วันที่ 6เม.ย.2560:หลักสูตรหลักสูตรและการสอน
  • วันที่ 17 เม.ย.2560:หลักสูตรพุทธ/ปรัชญา ป.โท

หมายเหตุ:

  • -ช่วงเวลา13.00-17.00น.
  • -ในแต่ละวัน แต่ละหลักสูตรที่มีความสนใจสามารถมาเข้าร่วมรับการอบรมได้
  • – แต่ละหลักสูตรให้ท่านเตรียมSARปี58 ของแต่ละหลักสูตร,มคอ2,คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน,เอกสารที่เกี่ยวข้องและNote book