แจ้งให้หลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกัน

เรื่องแจ้งจากท่านผอ.สำนักวิชาการ เกี่ยวกับโครงการงานประกันคุณภาพ ขอให้ทุกหลักสูตรเขียนโครงการเพื่อของบประมาณการดำเนินงานประกันของแต่ละหลักสูตร ดังนี้

1)โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR อย่างมีประสิทธิภาพ  ระดับหลักสูตรสาขาวิชา

  • งบโครงการละ 10,000 บาท/หลักสูตร(ในงบประมาณ)
  • กำหนดส่งต้นเดือนเม.ย. 2560 (เร่งด่วน)

2)โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา

  • งบโครงการละ 20,000บาท/หลักสูตร(ในงบ)
  • กำหนดส่ง ช่วงเดือน มิ. ย. 2560