การรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 2561

ประกาศ

การรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
  • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
  • สาขาวิชาปรัชญา สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้น ผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่จบปริญญาตรีหรือผู้จบเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือผู้จบบาลีศึกษา ๙

๒. ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสมัคร

๑. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับภิกษุ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน

๔. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  ใบประกาศนักธรรม, ธรรมศึกษา, เปรียญธรรม (ถ้ามี)

๕. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ (ไม่เกิน ๖ เดือน)

การจำหน่ายใบสมัคร

ผู้สมัครซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา  ชั้น ๒ B ๒๐๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  และสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.gs.mcunkr.com โดยผู้สมัครระบบออนไลน์จะต้องนำหลักฐานการรับสมัครมาส่งให้คณะกรรมการตรวจภายหลังก่อนสอบข้อเขียน

(ทุกวันราชการ เว้นวันพระ) โทร.๐๘๒-๑๒๗-๑๘๙๖,๐๘๗-๘๘๐๐-๓๗๔

กำหนดการสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่  ๒๔   มิถุนายน  ๒๕๖๑      สอบข้อเขียน

  •                    เวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.      สอบวิชาเฉพาะสาขา
  •                    เวลา    ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.      สอบวิชาภาษาอังกฤษ
  •                    เวลา    ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น.      สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑       สอบสัมภาษณ์

วันที่  ๒๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑        ประกาศผลสอบผู้ผ่านสอบเข้าศึกษา

วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑         ปฐมนิเทศ / รายงานตัวลงทะเบียนนิสิต

: หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ

๑.       วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเขียนบทความทั่วไปหรืออธิบายทฤษฎีทางพระพุทธศาสนานิยามศัพท์ธรรมทางพระพุทธศาสนา

หนังสืออ่านประกอบ

๑.   พจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

๒.  The  Buddha and  His  Teachings โดย  Narada  Mahathera

๓.   What  the  Buddha  Taught ? โดย Ven.  Walpola  Rahula

๔.   หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

๒. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

ตอบคำถามที่เป็นความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง เป็นต้น และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในกระแส สังคมในปัจจุบันตามที่กำหนดให้ในเอกสารการสอบ

๓.       วิชาเฉพาะสาขา

             สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักของเถรวาทและมหายานทั้งประวัติพัฒนาการและสาระแห่งพระธรรมวินัย เช่น หลักการแห่งศีลของภิกษุและภิกษุณี,  หลักปฎิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ์,  กรรมและการเกิดใหม่,  นิพพาน,  และหลักพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น โคลนนิ่ง, การุณยฆาต,  สันติภาพ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

หนังสืออ่านประกอบ

๑.   พระไตรปิฎกภาษาไทย (ไม่จำกัดฉบับเน้นความรู้ด้านโครงสร้างและความรู้พื้นฐานทั่วไป)

๒.   พุทธธรรม โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

๓.   พุทธปรัชญา (ไม่จำกัดผู้แต่ง)

๔.   พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน (ไม่จำกัดผู้แต่ง)

๕.   พระพุทธศาสนากับวิทยาการโลกยุคใหม่ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖.   พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : โสเภณี ทำแท้ง และการการุณยฆาต

โดย ศ.ดร. สมภาร  พรมทา

รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร ๒ ปี เรียนในชั้นเรียน ๔ ภาคการศึกษา เรียนในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๒ วัน/ สัปดาห์  หลักสูตร ๒ ปี ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๓๐ วัน (ตามเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

สถานที่สอบ

–   สถานที่สอบข้อเขียน จะแจ้งสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ www.gs.mcunkr.com และ facebook บัณฑิตศึกษา มจร.โคราช ในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑

–   สถานที่สอบสัมภาษณ์  อาคารบัณฑิตศึกษา ชั้น ๒ B๒๐๗ ห้องเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ติดต่อสอบถาม

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. ฝ่ายเลขานุการบัณฑิตศึกษา

– ๐๘๒-๑๒๗-๑๘๙๖,๐๘๗ –๘๘๐๐-๓๗๔ ,๐๙๖- ๒๔๕๓๙๑๙    www.gs.mcunkr.com

Scroll to Top