การรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2561

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ประกาศ

การรับสมัครนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  • หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
  • ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม

ยกเว้น ผู้มีประสบการณ์ทำงานติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่สำเร็จการศึกษาหรือมีผลงานทางวิชาการที่คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรให้มีสิทธิเข้าศึกษาได้  

  • ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นจากสภาพการเป็นนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

          ๑. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบรับรองคะแนนรายวิชา (Transcript)ในระดับปริญญาตรีและโท ๒ ชุด

          ๒. สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ

          ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน

 ๔. สำเนาบัตรประชาชน

          ๕. หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล  ใบประกาศนักธรรม, ธรรมศึกษา, เปรียญธรรม (ถ้ามี)

          ๖. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ (ไม่เกิน ๖ เดือน)

          ๗. หัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่มีความเป็นไปได้  ๑ เรื่อง จำนวน ๗ เล่ม (การทำหัวข้อและโครงร่างต้องทำตามรูปแบบของบัณฑิตศึกษา มจร.เท่านั้น)         

การสมัคร

          ผู้สมัครซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ถึง ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา  ชั้น ๒  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  และสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ www.gs.mcunkr.com โดยผู้สมัครระบบออนไลน์จะต้องนำหลักฐานการรับสมัครมาส่งให้คณะกรรมการตรวจภายหลังก่อนสอบข้อเขียน

(ทุกวันราชการ เว้นวันพระ) โทร.๐๘๒-๑๒๗-๑๘๙๖,๐๘๗-๘๘๐๐-๓๗๔

กำหนดการสอบคัดเลือก และวิชาที่สอบคัดเลือก

           วันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ปิดรับสมัคร

           วันที่  ๑๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

           วันที่  ๒๔  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑   สอบข้อเขียน

                  เวลา    ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สอบวิชาเฉพาะสาขา

                 เวลา    ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ

                 เวลา    ๑๕.๑๕ – ๑๗.๐๐ น. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

         วันที่  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  สอบสัมภาษณ์ (๐๙.๐๐-๑๕.๐๐)

         วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศผลสอบผู้ผ่านสอบเข้าศึกษา

วันที่  ๗   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  ปฐมนิเทศ / รายงานตัวลงทะเบียนนิสิต

หมายเหตุ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอบข่ายเนื้อหาและหนังสืออ่านประกอบ


         ๑.       วิชาภาษาอังกฤษ

             ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน, ภาษาอังกฤษในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเขียนบทความทั่วไปหรืออธิบายทฤษฎีทางพระพุทธศาสนานิยามศัพท์ธรรมทางพระพุทธศาสนา

             หนังสืออ่านประกอบ

  • พจนานุกรมศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม โดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
  • The Buddha and  His  Teachings โดย  Narada  Mahathera
  • What the  Buddha  Taught ?  โดย   Walpola  Rahula
  • หนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั่วไป

         ๒. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

             ตอบคำถามที่เป็นความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง เป็นต้น และความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในกระแส สังคมในปัจจุบันตามที่กำหนดให้ในเอกสารการสอบ

         ๓.       วิชาเฉพาะสาขา

             สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

             หลักของเถรวาทและมหายานทั้งประวัติพัฒนาการและสาระแห่งพระธรรมวินัย เช่น หลักการแห่งศีลของภิกษุและภิกษุณี,  หลักปฎิจจสมุปบาท, ไตรลักษณ์,  กรรมและการเกิดใหม่,  นิพพาน,  และหลักพระพุทธศาสนากับกระแสโลกยุคใหม่ เช่น โคลนนิ่ง, การุณยฆาต,  สันติภาพ, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

             หนังสืออ่านประกอบ

             ๑.   พระไตรปิฎกภาษาไทย (ไม่จำกัดฉบับเน้นความรู้ด้านโครงสร้างและความรู้พื้นฐานทั่วไป)

             ๒.   พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

             ๓.   พุทธปรัชญา (ไม่จำกัดผู้แต่ง)

             ๔.   พระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายาน (ไม่จำกัดผู้แต่ง)

             ๕.   พุทธศาสนากับปัญหาจริยศาสตร์ : โสเภณี ทำแท้ง และการการุณยฆาต

                   โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร  พรมทา

รูปแบบหลักสูตรและประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

             หลักสูตรแบบ ๒.๑  หลักสูตร ๓ ปี เรียนในชั้นเรียน ๖ ภาคการศึกษา เรียนในวันเสาร์  อาทิตย์ ภาคเช้าเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ภาคบ่ายเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. จำนวน ๒ วัน/ สัปดาห์  หลักสูตร ๓ ปี ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ ๔๕ วัน (ตามเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด) และทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

  • สถานที่สอบข้อเขียน จะแจ้งสถานที่สอบ/เลขที่นั่งสอบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ www.gs.mcunkr.com และ facebook บัณฑิตศึกษา มจร.โคราช ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑
  • สถานที่สอบสัมภาษณ์ จะแจ้งในวันประกาศผลสอบข้อเขียน สอบ ที่ www.gs.mcunkr.com และ facebook บัณฑิตศึกษา มจร.โคราช วันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๑

สอบถาม           

บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บ้านหัวถนน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

โทร. ฝ่ายเลขานุการบัณฑิตศึกษา 

– ๐๘๒-๑๒๗-๑๘๙๖,๐๘๗ –๘๘๐๐-๓๗๔ ,๐๙๖- ๒๔๕๓๙๑๙    www.gs.mcunkr.com

Scroll to Top