ติดต่อสอบถาม

cwmuimtqmc85c2gsgg0a_mcunkrheader-large

ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

พระอนันต์ อภินนฺโท ,ดร
Tel : 085-3420177

 ดร .ณัฐพนธ์  เบ้าคำ
โทร. 087-8800374

สำนักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครราชสีมา
อาคารบัณฑิตศึกษารัชดานุสรณ์  ชั้น 2  ห้อง B207   419 ถ.ชาติพัฒนา  ต.หัวทะเล  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทร. 044-265579     http://nkr.mcu.ac.th/gs/,  Facebook : บัณฑิตศึกษา มจร.โคราช

แผนที่มหาวิทยาลัย

Scroll to Top