ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

พระพุทธศาสนา  ปีที่ 1
พระพุทธศาสนา  ปีที่ 2
ปรัชญา  ปีที่ 1
ปรัชญา  ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

พระพุทธศาสนา  ปีที่ 1
พระพุทธศาสนา  ปีที่ 2
ปรัชญา  ปีที่ 1
ปรัชญา  ปีที่ 2

****************************************

ตารางสอบ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
พระพุทธศาสนา  ปีที่ 1
พระพุทธศาสนา  ปีที่ 2
ปรัชญา  ปีที่ 1
ปรัชญา  ปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
พระพุทธศาสนา  ปีที่ 1
พระพุทธศาสนา  ปีที่ 2
ปรัชญา  ปีที่ 1
ปรัชญา  ปีที่ 2

 

**************************************

ตารางเรียน

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
พระพุทธศาสนา  ปี 1
พระพุทธศาสนา  ปี 2
ปรัชญา  ปี 2

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
พระพุทธศาสนา  ปี 1
พระพุทธศาสนา  ปี 2
ปรัชญา  ปี 2

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560
พระพุทธศาสนา ปี 1

****************************************
ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา  ปี 1
พระพุทธศาสนา ปี 2

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา ปี 1
พระพุทธศาสนา ปี 2

 

****************************************

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา