ประชุมเชิงวิชาการ “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เลขานุการ ก.พ.ว. มจร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถอดบทเรียน “คุณภาพและการประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”พร้อมด้วย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. มจร โดยมีพระครูสุธีกิตติบัณฑิต, รศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น ๒๘๐ รูป/คน และได้มีประเด็นหลักสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง คุณภาพงานวิจัยกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในกรณีศึกษา ผลงานวิจัย ของคณาจารย์มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชราย

 

Buy now best rolex clone watches.Want a quality swiss replica watch? Welcome to fake watches!

 

ละเอียดเพิ่มเติม -> https://bri.mcu.ac.th/rsp/?page_id=208

orologireplica.is offre una squisita gamma di orologi replica di vari marchi rinomati. Ogni segnatempo rispecchia l’originale con notevole precisione.

Scroll to Top