แบบประเมินความพึงพอใจ ป.ตรี

File File size Downloads
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาการจัดการเชิงพุทธ 323 KB 40
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาการสอนภาษาไทย 319 KB 34
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาพระพุทธศาสนา 310 KB 41
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาภาษาอังกฤษ 314 KB 34
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขารัฐศาสตร์ 355 KB 33
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ 80 KB 40
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาไทย 80 KB 28
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา 80 KB 34
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ 80 KB 34
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 80 KB 28
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 114 KB 33
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 136 KB 25
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 124 KB 33
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาภาษาอักฤษ 124 KB 28
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 69 KB 37
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ 112 KB 25
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการสอนภาษาไทย 112 KB 28
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพระพุทธศาสนา 113 KB 29
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ 112 KB 28
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขารัฐศาสตร์ 112 KB 27
doc แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต 2559 62 KB 39
doc แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ 2559 104 KB 42