แบบประเมินความพึงพอใจ ป.ตรี

File File size Downloads
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาการจัดการเชิงพุทธ 323 KB 10
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาการสอนภาษาไทย 319 KB 10
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาพระพุทธศาสนา 310 KB 11
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขาภาษาอังกฤษ 314 KB 8
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย สาขารัฐศาสตร์ 355 KB 7
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการเชิงพุทธ 80 KB 8
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาไทย 80 KB 6
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาพระพุทธศาสนา 80 KB 9
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ 80 KB 8
doc แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 80 KB 6
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ 114 KB 8
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 136 KB 5
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา 124 KB 7
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขาภาษาอักฤษ 124 KB 7
doc แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ 69 KB 13
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการจัดการเชิงพุทธ 112 KB 4
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาการสอนภาษาไทย 112 KB 7
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาพระพุทธศาสนา 113 KB 6
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาภาษาอังกฤษ 112 KB 8
doc แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขารัฐศาสตร์ 112 KB 7
doc แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต 2559 62 KB 6
doc แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ 2559 104 KB 9