ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

The King’s Philosophy with Sustainable Society Development

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3
The 5th National and the 3rd International Conferences 2018
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3
The 5th National and the 3rd International Conferences 2018

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติครั้งที่ 3 The 5th National and the 3rd International Conferences 2018