โครงการอบรมก่อนสอบและแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการติดตามความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เริ่ม เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง B๑๐๒ อาคารบัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตนครราชสีมา

โครงการอบรมก่อนสอบและแนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และการติดตามความคืบหน้าวิทยานิพนธ์