พุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไทย
Buddhist Innovation for Developing Thailand

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2
The 4th National and the 2nd International Conferences 2017

http://www.mcukk-nic2017.com/

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ณ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น