ประกาศบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

**************

        ตามที่บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ได้เปิดดำเนินการเรียน การสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มาตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคเรียนนี้ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามความที่ทราบแล้วนั้น บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตนครราชสีมา จึงกำหนดสอบ วัดผลการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ในวันที่  ๑ – ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามตารางสอบ ดังนี้
ประกาศสอบปลายภาคบัณฑิตศึกษา2559

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙